شهدای_طلبه_و_روحانی (۱ تصویر)

روحانیت مبارز و متعهد، سپر بلای مردمروحانیون مبارز و متعهد ا...
۱

روحانیت مبارز و متعهد، سپر بلای مردمروحانیون مبارز و متعهد ا...