نسخه وب بازار مستقیم

شهید_حاج_ناصر_اربابیان (۲ تصویر)

آفتاب خانه زادِ چشم های توست صبح با تو رنگِ نور می زند به روز...! #میترا_ملک_محمدی ✍ #شهید_حاج_ناصر_اربابیان ❤ ️ #خاکیان_خدایی

آفتاب خانه زادِ چشم های توست صبح با تو رنگِ نور می زند به روز...! #میترا_ملک_محمدی ✍ #شهید_حاج_ناصر_اربابیان ❤ ️ #خاکیان_خدایی

الوارثین: 🌿 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌿 🌹 #آن_روز_داغ_که_فرمانده_ما_شهید_شد #سردار_شهید_تخریب #شهید_حاج_ناصر_اربابیان ✍ ️✍ ️ راوی: #جعفر_طهماسبی تیرماه سال ۶۷ روزهای سختی برای ما ...

الوارثین: 🌿 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌿 🌹 #آن_روز_داغ_که_فرمانده_ما_شهید_شد #سردار_شهید_تخریب #شهید_حاج_ناصر_اربابیان ✍ ️✍ ️ راوی: #جعفر_طهماسبی تیرماه سال ۶۷ روزهای سختی برای ما بود. گرمای بیش از پنجاه درجه فکه و از طرف دیگه هم سوزش زخم ها ...