نسخه وب بازار مستقیم

شهید_گمنام_خوشنام_تویی (۴ تصویر)

گَر مَن به غَمِ عِشق تو نَسپارَم دِل #دل_را_چه_کنم! بَهر چِه می‌دارَم دِل؟... #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😢

گَر مَن به غَمِ عِشق تو نَسپارَم دِل #دل_را_چه_کنم! بَهر چِه می‌دارَم دِل؟... #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😢

گَر مَن به غَمِ عِشق تو نَسپارَم دِل #دل_را_چه_کنم! بَهر چِه می‌دارَم دِل؟... 🌷 🌿 🌷 🌿 🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😢 . . . . شادی روح #شهدای_گمنام #صلوات + و عجل فرجهم ‌ . . ...

گَر مَن به غَمِ عِشق تو نَسپارَم دِل #دل_را_چه_کنم! بَهر چِه می‌دارَم دِل؟... 🌷 🌿 🌷 🌿 🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😢 . . . . شادی روح #شهدای_گمنام #صلوات + و عجل فرجهم ‌ . . . #martyrs #martyr #شهید #شهدا #تا_شهدا #شهادت #شهیدان #صلوات

گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم! بهر چه می‌دارم دل؟... 🌷 🌿 🌷 🌿 🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😔 . . . . شادی روح #شهدا #صلوات + و عجل فرجهم ...

گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم! بهر چه می‌دارم دل؟... 🌷 🌿 🌷 🌿 🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😔 . . . . شادی روح #شهدا #صلوات + و عجل فرجهم ‌ . . . #martyrs #martyr #شهید #شهدا #تا_شهدا #شهادت #شهیدان #صلوات

گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم! بهر چه می‌دارم دل؟... 🌷 🌿 🌷 🌿 🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😔 . .

گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم! بهر چه می‌دارم دل؟... 🌷 🌿 🌷 🌿 🌷 #شهید_گمنام_خوشنام_تویی #گمنام_منم😔 . .