صاحبش (۵ تصویر)

برچسب #دوستت دارم هایم    را بر روی #قلبـت هک کن     ...
۱۱

برچسب #دوستت دارم هایم را بر روی #قلبـت هک کن ...

برچسب #دوستت دارم هایم     را بر روی #قلبـت هک کن    ...
۴

برچسب #دوستت دارم هایم را بر روی #قلبـت هک کن ...

بعد از من کسی خواهد آمد که #پرچم را به دست #صاحبش می سپارد!!
۰

بعد از من کسی خواهد آمد که #پرچم را به دست #صاحبش می سپارد!!