نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ضمانت_الهی_برای_تامین_اقتصادی (۱ تصویر)

#یک_نگرانی_و_ضمانت_الهی مسئله‌ی اقتصاد از مسائلی که همیشه حکومت‌ها و مردم را به خود مشغول کرده است و البته هم‌چنین اهتمامی به این امر به‌جا است چراکه بر همه‌چیز تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارد؛ که از ...

#یک_نگرانی_و_ضمانت_الهی مسئله‌ی اقتصاد از مسائلی که همیشه حکومت‌ها و مردم را به خود مشغول کرده است و البته هم‌چنین اهتمامی به این امر به‌جا است چراکه بر همه‌چیز تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارد؛ که از آن‌ها قضیه‌ی فرزند آوری است که غالب کسانی که فرزند کم را ترجیح می‌دهد آن ...