1

#فرهنگ :up_down_arrow: :no_one_under_eighteen_symbol: :white...

3

:cross_mark:ادامه تحقیقات آمار و گزارشات تجاوزات جنسی در غرب...

🔴 دروغی به نام «رویای ایرانی آبان۹۹»1⃣#دشمن_شدید#جریان_تحریف...

انتروپومورفیسم