عقلشان (۲ تصویر)

#رهبرمعظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:به جریان رسانه ای دشم...

#رهبرمعظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:به جریان رسانه ای دشم...

#رهبرمعظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:به جریان رسانه ای دشم...
۱

#رهبرمعظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:به جریان رسانه ای دشم...