نسخه وب بازار مستقیم

عیدالزهرا (۲ تصویر)

🔴 خاطره ای از شهید ابراهیم هادی که به مراسم #عیدالزهرا (س) رفته بود!👆

🔴 خاطره ای از شهید ابراهیم هادی که به مراسم #عیدالزهرا (س) رفته بود!👆

#عیدالزهرا #شهید_ابراهیم_هادی

#عیدالزهرا #شهید_ابراهیم_هادی