غمها (۶ تصویر)

امسال هم #بدون_تو مهدی تمام شد  باز این دلم گرفته💔 و  #غمها ...
۰

امسال هم #بدون_تو مهدی تمام شد  باز این دلم گرفته💔 و #غمها ...

لبخند میزنم به #خودم ،به تو که #دوری !لبخند میزنم به همین #غ...
۰

لبخند میزنم به #خودم ،به تو که #دوری !لبخند میزنم به همین #غ...

لبخند میزنم به #خودم ،به تو که #دوری !لبخند میزنم به همین #غ...
۰

لبخند میزنم به #خودم ،به تو که #دوری !لبخند میزنم به همین #غ...

هر کسی را همدم #غمها و #تنهایی مدان#سایه همراهِ تو می‌آیدولی...
۰

هر کسی را همدم #غمها و #تنهایی مدان#سایه همراهِ تو می‌آیدولی...

هر کسی را همدم #غمها و #تنهایی مدان#سایه همراهِ تو می‌آیدولی...
۲

هر کسی را همدم #غمها و #تنهایی مدان#سایه همراهِ تو می‌آیدولی...

دســت هایــت را بـه مـن بــدهمیخواهمـاز تـمـــــامـغـــمـهـا...
۰

دســت هایــت را بـه مـن بــدهمیخواهمـاز تـمـــــامـغـــمـهـا...