فتانه (۱۰ تصویر)

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...

خدای آسمونها خیلی دلم گرفتهرقیب بی سروپا یارمو ازم گرفتهاو ر...
۱۱

خدای آسمونها خیلی دلم گرفتهرقیب بی سروپا یارمو ازم گرفتهاو ر...

, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟بی قصّه دل خود را ، #افس...
۲

, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟بی قصّه دل خود را ، #افس...

#فتانه

#فتانه

#فتانه#مسعود
۴

#فتانه#مسعود

#فتانه

#فتانه

#فتانهدرخواستی

#فتانهدرخواستی

#فتانه

#فتانه

ترانه بسیار زیبای #فتانه با نام درد

ترانه بسیار زیبای #فتانه با نام درد

دموکراسی پفکی .. انسانیت دروغ 
خیلی وختا تو خیلی جاها حرفهای...
۳

دموکراسی پفکی .. انسانیت دروغ خیلی وختا تو خیلی جاها حرفهای...