نسخه وب بازار مستقیم

فرصت_طلبان (۲ تصویر)

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت ...

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت #سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰۰ در مرداد ۹۳ #فاجعه منا #حادثه مرگبار قطار تبریز - مشهد ...

#احمدی_نژاد، متخلف باشد یا نباشد، اطرافیانش ریخت و پاش کرده باشند یا نکرده باشند، مرجع فتنه در جای خود باقیست؛ پس بهتر است #فرصت_طلبان در این گیر و دار سعی در #تطهیر_فتنه نکنند!! @pedarefetneh

#احمدی_نژاد، متخلف باشد یا نباشد، اطرافیانش ریخت و پاش کرده باشند یا نکرده باشند، مرجع فتنه در جای خود باقیست؛ پس بهتر است #فرصت_طلبان در این گیر و دار سعی در #تطهیر_فتنه نکنند!! @pedarefetneh