فریاد (۱۶۲ تصویر)

من شاعرواژه های عریانم محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

من شاعرواژه های عریانم محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

اندوهِ بی پایان
۲

اندوهِ بی پایان

دردهای مشترک

دردهای مشترک

ناممکن ترین اتفاق

ناممکن ترین اتفاق

#فریاد #هنری #خاص #جذاب #زیبا

#فریاد #هنری #خاص #جذاب #زیبا

نخلستان ما عکاس خودم همین امروز
۱

نخلستان ما عکاس خودم همین امروز

تقاص
۲

تقاص

دنج ترین جای دنیا

دنج ترین جای دنیا

قلبها

قلبها

ابلیس درون
۱

ابلیس درون

مُرده پرستی
۳

مُرده پرستی

شوخی خلبان هواپیما

شوخی خلبان هواپیما

شیدایی
۶

شیدایی

تنهایی

تنهایی

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۳

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

عنوان قطعه حقیقت

عنوان قطعه حقیقت