مال_اندک (۱ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث ❇ امام علی (ع) می‌فرماید: 🤔 #تدبیر_خوب؛ #ثروت💰🤩 و #مال_اندک را زیاد کند😲 و بارور سازد🤗 😱و #تدبیر_بد #مال_بسیار را #نابود سازد.😨🤭 📕غررالحکم و دررالکلم_باب التدبیر #اَللهُم‌َّصَل‌ِّعَلی‌مُحَمَّدوَآل‌ِمُحَمَّد‌وَعَجِّل‌فَرَجَهُم 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 سروش👈 🆔http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث ❇ امام علی (ع) می‌فرماید: 🤔 #تدبیر_خوب؛ #ثروت💰🤩 و #مال_اندک را زیاد کند😲 و بارور سازد🤗 😱و #تدبیر_بد #مال_بسیار را #نابود سازد.😨🤭 📕غررالحکم و دررالکلم_باب التدبیر #اَللهُم‌َّصَل‌ِّعَلی‌مُحَمَّدوَآل‌ِمُحَمَّد‌وَعَجِّل‌فَرَجَهُم 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 سروش👈 🆔http://sapp.ir/zynbion هورسا👇 🆔https://www.hoorsa.com/zynbion