ما که دل کندیم از او،دیگر چه فرقی میکندبا سگان زرد باشد یا ش...