متن (۷۸۵۳ تصویر)

توجیهات غلط صیغه ۴

توجیهات غلط صیغه ۴

توجیهات غلط صیغه ۳

توجیهات غلط صیغه ۳

توجیهات غلط صیغه ۲

توجیهات غلط صیغه ۲

توجیهات غلط صیغه ۱

توجیهات غلط صیغه ۱

#کپشن😻💫چند روز پیش یکی از دوستان یه ربات تلگرام واسم فرستاد ...
۴

#کپشن😻💫چند روز پیش یکی از دوستان یه ربات تلگرام واسم فرستاد ...

ازدواج موقت.متعه.صیغه.ردصیغه.رد متعه.ردازدواج موقت.رد
۲

ازدواج موقت.متعه.صیغه.ردصیغه.رد متعه.ردازدواج موقت.رد

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۴

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

ازدواج موقت از منظر قرآن و احادیث
۱

ازدواج موقت از منظر قرآن و احادیث

ازدواج موقت

ازدواج موقت

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

آمییین
۵

آمییین

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۷

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۲

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۲

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

آمین یا رب العالمین
۶

آمین یا رب العالمین

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۱

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

ازدواج موقت

ازدواج موقت

ازدواج موقت.متعه.صیغه.ردصیغه.رد متعه.ردازدواج موقت.رد

ازدواج موقت.متعه.صیغه.ردصیغه.رد متعه.ردازدواج موقت.رد