مشکل_گشا_ابالفضل (۱ تصویر)

#مشکل_گشا_ابالفضل❤ ️ (❤ ️)جز #عباس ڪیست☝ ️🏻 ڪه در سایہ ے مِهرش برویم🍃 (💜 )رحمتِ اوست ڪه هر لحظہ #پناهِ من و توست...🙃 #حرم_پناه_آخرم✋ 🏻 میلاد با سعادت حضرت ابالفضل مبارک🎉 🎈

#مشکل_گشا_ابالفضل❤ ️ (❤ ️)جز #عباس ڪیست☝ ️🏻 ڪه در سایہ ے مِهرش برویم🍃 (💜 )رحمتِ اوست ڪه هر لحظہ #پناهِ من و توست...🙃 #حرم_پناه_آخرم✋ 🏻 میلاد با سعادت حضرت ابالفضل مبارک🎉 🎈