موهبت (۱۲ تصویر)

🚫🔴 #senhora 🔴🚫« شکوفه #قلب خود را باز کنید و به یک #موهبت زی...
۱

🚫🔴 #senhora 🔴🚫« شکوفه #قلب خود را باز کنید و به یک #موهبت زی...

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد  #بزرگ میشود  #بالغ می‌شود و پای ...
عکس بلند
۳

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد #بزرگ میشود #بالغ می‌شود و پای ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد، #بزرگ می‌شود  #بالغ می‌شود و پای...
عکس بلند

آدمی به مرور #آرام می‌گیرد، #بزرگ می‌شود #بالغ می‌شود و پای...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

هرچه در #زندگی بیشتر #شاد باشیدرهای #موفقیت بیشتریبه رویت با...
۱

هرچه در #زندگی بیشتر #شاد باشیدرهای #موفقیت بیشتریبه رویت با...

باور کن ...در #تقدیر هر انسانی #معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده...
۱

باور کن ...در #تقدیر هر انسانی #معجزه ای ازطرف خدا تعیین شده...

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...
۱

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...
۱

**#عباس عباس... #ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و ...

#یک لبخند به هر گوهری که در تو هست #درخشش می‌بخشد و تو را زی...

#یک لبخند به هر گوهری که در تو هست #درخشش می‌بخشد و تو را زی...