نزار_قبانی (۱۳۳۴ تصویر)

و در شب های شعرماحساس می کنمکه آوایم از میان لبان تو بیرون م...

و در شب های شعرماحساس می کنمکه آوایم از میان لبان تو بیرون م...

وقتی خدا زنان را بین مردان قسمت کردو تو را به من داد،احساس ک...

وقتی خدا زنان را بین مردان قسمت کردو تو را به من داد،احساس ک...

💭بانوی من! آرزو دارمدر روزگاری دیگری دوستت میداشتم.روزگاری م...
۲

💭بانوی من! آرزو دارمدر روزگاری دیگری دوستت میداشتم.روزگاری م...

دوستم داشته‌باش . . . !وحشیانه...بسان تاتاران...سوزان،..همچو...

دوستم داشته‌باش . . . !وحشیانه...بسان تاتاران...سوزان،..همچو...

±💭و بے‌تو هیچ عطرِ زیبایے نیست!               تو پیشینھ ‌ے ت...

±💭و بے‌تو هیچ عطرِ زیبایے نیست! تو پیشینھ ‌ے ت...

دیگر نمی‌توانم پنهانت کنم!از درخشش نوشته‌هایم می‌فهمند برای ...
۷

دیگر نمی‌توانم پنهانت کنم!از درخشش نوشته‌هایم می‌فهمند برای ...

عشق تونه بازیچه استنه برگی که دردقایق دلتنگی     مرابه خودسر...
۳

عشق تونه بازیچه استنه برگی که دردقایق دلتنگی     مرابه خودسر...

‌از گلوله نمیپرسند از کجا آمدهمعذرت هم نمیخواد از من نپرس چر...
۱۲

‌از گلوله نمیپرسند از کجا آمدهمعذرت هم نمیخواد از من نپرس چر...

نمی توانم با تو بیش از پنج دقیقه بنشینمو ترکیب خونم دگرگون ن...

نمی توانم با تو بیش از پنج دقیقه بنشینمو ترکیب خونم دگرگون ن...

بگذار به تمام زبان‌هایی که می‌دانیو نمی‌دانی بگویم «تو را دو...

بگذار به تمام زبان‌هایی که می‌دانیو نمی‌دانی بگویم «تو را دو...

نفس بكش عمیقآرامشادمانبگو غم رد شودكه قلبتآرامگاه اندوه نيست...

نفس بكش عمیقآرامشادمانبگو غم رد شودكه قلبتآرامگاه اندوه نيست...

و در شب های شعرم احساس می کنمکه آوایم از میان لبان تو بیرون ...

و در شب های شعرم احساس می کنمکه آوایم از میان لبان تو بیرون ...

دلم را که مرور میکنمتمام آن از آن توستفقط نقطه ای از آن خودم...

دلم را که مرور میکنمتمام آن از آن توستفقط نقطه ای از آن خودم...

‏محبوب من!تمام چیزی که ذهنم را مشغول کرده این است که حال توو...

‏محبوب من!تمام چیزی که ذهنم را مشغول کرده این است که حال توو...

دلم را که مرور میکنمتمام آن از آن توستفقط نقطه ای از آن خودم...

دلم را که مرور میکنمتمام آن از آن توستفقط نقطه ای از آن خودم...

دلم را که مرور میکنمتمام آن از آن توستفقط نقطه ای از آن خودم...

دلم را که مرور میکنمتمام آن از آن توستفقط نقطه ای از آن خودم...

پـس از مـن...كسی اگر تـو را ببـوسـدروی لـب هايت،تاكستـانی خو...

پـس از مـن...كسی اگر تـو را ببـوسـدروی لـب هايت،تاكستـانی خو...

آیا شک داری که ورودت به قلبم ،باشکوه‌ترين روز تاریخ وبهترين ...

آیا شک داری که ورودت به قلبم ،باشکوه‌ترين روز تاریخ وبهترين ...

محبوبم !اگر روزی از تو درباره‌ی من پرسیدند ،زیاد فکر نکن ؛مغ...

محبوبم !اگر روزی از تو درباره‌ی من پرسیدند ،زیاد فکر نکن ؛مغ...