نسخه وب بازار مستقیم

نفـــر (۲ تصویر)

وقتـــی دو #نفـــر از هـــم جـــدا میشـــن .... دیگه نمیتونن مثل قبل دوستـــ باشن ؛ چون به #قلب همدیگه زخم زدن ! نمیتونن دشمن همدیگه باشن ؛ چون #زمانی همو دوستـــ داشتن تنها میتونن #آشنا ...

وقتـــی دو #نفـــر از هـــم جـــدا میشـــن .... دیگه نمیتونن مثل قبل دوستـــ باشن ؛ چون به #قلب همدیگه زخم زدن ! نمیتونن دشمن همدیگه باشن ؛ چون #زمانی همو دوستـــ داشتن تنها میتونن #آشنا ترین غریبه برای همدیگه باشن ...!

. یه #نفـــر هســ که... باید باشــــــه تا باشــــم 💫 باید قلبــــش بزنه تا #قلبم بزنه❤ باید نفس بکشه تا نفــــس بکشم👄 یه نفر هســ ..😍 که بودنــش بم #آرامــــش میده💑 یه نفر هســ.. که ...

. یه #نفـــر هســ که... باید باشــــــه تا باشــــم 💫 باید قلبــــش بزنه تا #قلبم بزنه❤ باید نفس بکشه تا نفــــس بکشم👄 یه نفر هســ ..😍 که بودنــش بم #آرامــــش میده💑 یه نفر هســ.. که با کل دنیا عوضــــش نمیکنم👑 💑 که کلـــــی حسودم واسش😌 یه کلام ختــــم کلام.. یه ...