نسخه وب بازار مستقیم

نیروی_حیدری (۱ تصویر)

ای فرزند فاطمه قسم میخوریم مجاهدانت در ایران وعراق در انتظار اشاره ای از تو هستند ما را چون عباس در میدان نبرد خواهی یافت و تو را در کربلا تنها نخواهیم گذاشت ... #نیروی_حیدری ...

ای فرزند فاطمه قسم میخوریم مجاهدانت در ایران وعراق در انتظار اشاره ای از تو هستند ما را چون عباس در میدان نبرد خواهی یافت و تو را در کربلا تنها نخواهیم گذاشت ... #نیروی_حیدری #عزیزما_حبیبما💛 #TheGreatKhamenei #ما_ترکناک_یا_بن_الحسین