نیما_یوشیج (۲۹۶ تصویر)

‌خانه ام اَبری ست امّا؛در خیالِ روزهای روشنم...#نیما_یوشیج‌ ...
۰

‌خانه ام اَبری ست امّا؛در خیالِ روزهای روشنم...#نیما_یوشیج‌ ...

کسی سوال می‌کند به خاطر چه زنده ای؟و من برای زندگی تو را بها...
۱۲

کسی سوال می‌کند به خاطر چه زنده ای؟و من برای زندگی تو را بها...

کنار آشیانه‌ی تو آشیانه می‌کنم فضای آشیانه را پر از ترانه می...
۰

کنار آشیانه‌ی تو آشیانه می‌کنم فضای آشیانه را پر از ترانه می...

تو را من چشم در راهم شباهنگامکه میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها...
۰

تو را من چشم در راهم شباهنگامکه میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها...

نامِ بعضی نفرات رزقِ روحم شده است وقتِ هر دلتنگی ، سویشان دا...
۱۶

نامِ بعضی نفرات رزقِ روحم شده است وقتِ هر دلتنگی ، سویشان دا...

چایت را بنوش . . .و نگران فردا نباش . . .از گندم‌زار من و تو...
۲

چایت را بنوش . . .و نگران فردا نباش . . .از گندم‌زار من و تو...

وآن‌جا که هیچ کس به یاد ما نیستتو را عاشقانه مےبوسم😘تا با گر...
۱۰

وآن‌جا که هیچ کس به یاد ما نیستتو را عاشقانه مےبوسم😘تا با گر...

دیدمشگفتم منم! نشناخت او.... #نیما_یوشیج
۳

دیدمشگفتم منم! نشناخت او.... #نیما_یوشیج

در موسمی که خستگی‌ام می‌بَرَد ز جایبا من بدار حوصله، بگشای د...
۰

در موسمی که خستگی‌ام می‌بَرَد ز جایبا من بدار حوصله، بگشای د...

دکتر نیستم... اما برایت 10دقیقه راه رفتن،روی جدول کنار خیابا...
۰

دکتر نیستم... اما برایت 10دقیقه راه رفتن،روی جدول کنار خیابا...

‌آه!دیری است کاین قصه گوینداز بر شاخه مرغی پریدهمانده بر جای...
۲

‌آه!دیری است کاین قصه گوینداز بر شاخه مرغی پریدهمانده بر جای...

کنار آشنایی تو آشیانه می‌کنم ...فضای آشیانه را پر از ترانه م...
۳

کنار آشنایی تو آشیانه می‌کنم ...فضای آشیانه را پر از ترانه م...

به تو که می‌رسم، مکث می‌کنم!انگار در زیبایی ‌اتچیزی جا گذاشت...
۱

به تو که می‌رسم، مکث می‌کنم!انگار در زیبایی ‌اتچیزی جا گذاشت...

تو را من چشم در راهم شباهنگامکه می گیرند در شاخ تلاجن سایه ه...
۱۱

تو را من چشم در راهم شباهنگامکه می گیرند در شاخ تلاجن سایه ه...

چه زیبا گفت #نیما_یوشیج :هرگز منتظر "فردای خیالی" نباش.سهمت ...
۱

چه زیبا گفت #نیما_یوشیج :هرگز منتظر "فردای خیالی" نباش.سهمت ...

هرگز منتظر "فردای خیالی" نباش.سهمت را از "شادی زندگی" همین ا...
۱

هرگز منتظر "فردای خیالی" نباش.سهمت را از "شادی زندگی" همین ا...

‌ترک آن زیبا رخ فرخنده حالاز محال استاز محال استاز محال... #...
۲

‌ترک آن زیبا رخ فرخنده حالاز محال استاز محال استاز محال... #...

-آه سوزان می کشم. هردم در این ویرانه،  من. گوشه بگرفته منم! ...
۰

-آه سوزان می کشم. هردم در این ویرانه، من. گوشه بگرفته منم! ...