هشتپر (۱۴۲ تصویر)

#ماسالسرزمین تالش بزرگ..تنها انسانیت را در نظر داشته باشیم و...

#ماسالسرزمین تالش بزرگ..تنها انسانیت را در نظر داشته باشیم و...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..قطاری کهنه ام، اما چه جای شکوه از م...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..قطاری کهنه ام، اما چه جای شکوه از م...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات...
۳

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات...

در حدی نمیبینمت که مانع خنده هام شی 😑....#تالش #هشتپر #جاده_...
۱

در حدی نمیبینمت که مانع خنده هام شی 😑....#تالش #هشتپر #جاده_...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..قطاری کهنه ام، اما چه جای شکوه از م...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..قطاری کهنه ام، اما چه جای شکوه از م...

...برای ماهی مبهوت آب بی معنی ستبرای شب هوس آفتاب بی معنی ست...

...برای ماهی مبهوت آب بی معنی ستبرای شب هوس آفتاب بی معنی ست...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..‏آدم ها بازی کردن را دوست دارند !ا...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..‏آدم ها بازی کردن را دوست دارند !ا...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نشدیماو...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..ما برای هیچکس رفیق نیمه راه نشدیماو...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..‏پایانِ یِه  رابطه میتونه پایانِ خ...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..‏پایانِ یِه رابطه میتونه پایانِ خ...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ...آن روز چو می رفت کسیداشتم آمدنش را...
۱

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ...آن روز چو می رفت کسیداشتم آمدنش را...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..هر چیزی را کهتقصیرِ من بیندازیعاشق ...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..هر چیزی را کهتقصیرِ من بیندازیعاشق ...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ.. ‏ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺫﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﺩم ها ﺍﺯ ﺧﻮﺩ...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ.. ‏ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺫﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﺩم ها ﺍﺯ ﺧﻮﺩ...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ...اول به هزار لطف بنواخت مراآخر به ه...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ...اول به هزار لطف بنواخت مراآخر به ه...

✨خـداونـداخانه امیـدم را بہ یـادتدر بلنـدترین قلهٔ دلـم بنـا...
۱

✨خـداونـداخانه امیـدم را بہ یـادتدر بلنـدترین قلهٔ دلـم بنـا...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ.هوای بی تو پریدن نداشتم ،آریبهانه بو...
۱

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ.هوای بی تو پریدن نداشتم ،آریبهانه بو...

#ماسال.‌.سرزمین تالش بزرگ..درست وقتی میگوییفراموشش کردم... آ...
۱

#ماسال.‌.سرزمین تالش بزرگ..درست وقتی میگوییفراموشش کردم... آ...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..آنچه را که آدمی در ذات خود هست، آنچ...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ..آنچه را که آدمی در ذات خود هست، آنچ...

.بازار بهاری رشت.....‌.. #گیسوم #گیلانگردی #رشت #جاده_شمال #...

.بازار بهاری رشت.....‌.. #گیسوم #گیلانگردی #رشت #جاده_شمال #...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..درست وقتی میگوییفراموشش کردم... آه...

#ماسال..سرزمین تالش بزرگ..درست وقتی میگوییفراموشش کردم... آه...

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ....شست باران همه ی کوچه خیابان ها را...
۱

#ماسال.سرزمین تالش بزرگ....شست باران همه ی کوچه خیابان ها را...

digikala