نسخه وب بازار مستقیم

هلا (۴ تصویر)

#مرسی از نصیحت_امیدوارم زندگیتون پر از شادی و انرژی مثبت باشه #بعدهرسختی‌آسانی‌هست‌شک‌نکنید🙂نه با هیج زنی مشکل ندارم_میتونید صحبت کنید راحت باشید 🙂 #شما خیلی خیلی لطف داری تاج سری خانم #مرسی از حُسن‌نگا و توجهتون ...

#مرسی از نصیحت_امیدوارم زندگیتون پر از شادی و انرژی مثبت باشه #بعدهرسختی‌آسانی‌هست‌شک‌نکنید🙂نه با هیج زنی مشکل ندارم_میتونید صحبت کنید راحت باشید 🙂 #شما خیلی خیلی لطف داری تاج سری خانم #مرسی از حُسن‌نگا و توجهتون _شرمندمون کردین یک دنیا سپاس🙂 #هلا رهاف شکرا شکرا ام السان 😂😂😂مابیه عله السانچ

#اکشخ بکلمة #هلا والکشخة مو #باللبس لو کل #الأبیض حلو چا صار مر #الدبس

#اکشخ بکلمة #هلا والکشخة مو #باللبس لو کل #الأبیض حلو چا صار مر #الدبس

#هلا بروحی وحیاتی وگلبی والشریان #هلا بنفسی الاشمه ویا هوی الرریه #یمین الله علیه هوای الګ مشتاگ #واسمګ علی السانی صایر اغنیه #مثل ام الولد لمن یفز بالیل #افز بالیل اذکرګ وبحسن نیه #انا بدونګ ...

#هلا بروحی وحیاتی وگلبی والشریان #هلا بنفسی الاشمه ویا هوی الرریه #یمین الله علیه هوای الګ مشتاگ #واسمګ علی السانی صایر اغنیه #مثل ام الولد لمن یفز بالیل #افز بالیل اذکرګ وبحسن نیه #انا بدونګ حیاتی تصیر مثل الیل #یالوجهګ ضوه وللیل کمریه #الورد یذبل ترا من اگطع علیه المای ...