20

𝕋𝔼𝕃𝕃 ℍ𝔼ℝ 𝕐𝕆𝕌 𝕃𝕆𝕍𝔼 ℍ𝔼ℝ #بهش بگو دوسِش داری #همو‌ازهم‌نگیرید...