واگویه_ها (۲۷۰ تصویر)

دل من شاه قجر ،عشق تو فرمانده ی روسآمده تا به غرامت دل از ای...
۱۲

دل من شاه قجر ،عشق تو فرمانده ی روسآمده تا به غرامت دل از ای...

کلی سلام و حالتون چطوره و از این صحبتا:smiling_face_with_smi...
۹

کلی سلام و حالتون چطوره و از این صحبتا:smiling_face_with_smi...

#واگویه_ها
۲

#واگویه_ها

در دلم سودای آزادی‌ستبر لبم مُهرِ سکوت امامرگ این زندانی خام...
۹۶

در دلم سودای آزادی‌ستبر لبم مُهرِ سکوت امامرگ این زندانی خام...

:white_smiling_face:#واگویه_ها
۲

:white_smiling_face:#واگویه_ها

تورا چه غم؟که یکی در غمت به جان آید!!"سعدی"#واگویه_ها
۸

تورا چه غم؟که یکی در غمت به جان آید!!"سعدی"#واگویه_ها

#واگویه_ها
۳

#واگویه_ها

:smiling_face_with_smiling_eyes:#واگویه_ها
۶

:smiling_face_with_smiling_eyes:#واگویه_ها

#واگویه_ها

#واگویه_ها

هر دو سبب بغضند ای همسفر خسته ..ابری که نمی بارد شعری که نمی...
۱

هر دو سبب بغضند ای همسفر خسته ..ابری که نمی بارد شعری که نمی...

نیکی کن و خوش باش ز آرامش وجدان ...بگذار بگویند فلانی بد دنی...
۱

نیکی کن و خوش باش ز آرامش وجدان ...بگذار بگویند فلانی بد دنی...

ااااا:neutral_face: اعصاب نداره!#واگویه_ها
۵

ااااا:neutral_face: اعصاب نداره!#واگویه_ها

#واگویه_ها
۱۹

#واگویه_ها

#واگویه_ها
۹

#واگویه_ها

#واگویه_ها
۳

#واگویه_ها

"شاعر:مرجان بیگی فر"#واگویه_ها
۱۲

"شاعر:مرجان بیگی فر"#واگویه_ها

:smiling_face_with_smiling_eyes:#واگویه_ها
۱

:smiling_face_with_smiling_eyes:#واگویه_ها

:smiling_face_with_smiling_eyes:#واگویه_ها

:smiling_face_with_smiling_eyes:#واگویه_ها

#واگویه_ها
۳

#واگویه_ها

درد فراق آمد و عشق از دلم نرفت ...ای روزگارسیلی محکم تری بزن...

درد فراق آمد و عشق از دلم نرفت ...ای روزگارسیلی محکم تری بزن...