پاسدار (۹۷۴ تصویر)

من أعماق قلبي‬‫سلاماً إلی بیروت المقاومة‬‫قلوبنا معکم...🖤‬‏‫...

من أعماق قلبي‬‫سلاماً إلی بیروت المقاومة‬‫قلوبنا معکم...🖤‬‏‫...

من أعماق قلبي‬‫سلاماً إلی بیروت المقاومة‬‫قلوبنا معکم...🖤‬‏‫...

من أعماق قلبي‬‫سلاماً إلی بیروت المقاومة‬‫قلوبنا معکم...🖤‬‏‫...

من أعماق قلبي‬‫سلاماً إلی بیروت المقاومة‬‫قلوبنا معکم...🖤‬‏‫...

من أعماق قلبي‬‫سلاماً إلی بیروت المقاومة‬‫قلوبنا معکم...🖤‬‏‫...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

#بگو_یاعلی#غدیر#امام_علی#شیعه#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #...

[ دست‌ها از سرماخشک شدهترک میزند وخون می‌آید ،سینه‌ها اماگرم...

[ دست‌ها از سرماخشک شدهترک میزند وخون می‌آید ،سینه‌ها اماگرم...

[ دست‌ها از سرماخشک شدهترک میزند وخون می‌آید ،سینه‌ها اماگرم...

[ دست‌ها از سرماخشک شدهترک میزند وخون می‌آید ،سینه‌ها اماگرم...

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید
۶

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید

فرازی از وصیت نامه #شهید_محسن_حججیاز همه ی خواهران عزیزم و ا...

فرازی از وصیت نامه #شهید_محسن_حججیاز همه ی خواهران عزیزم و ا...

#نماهنگ ویژه به یاد حاج قاسم#شهید_قاسم_سلیمانی#شهید#بسیج#سپا...
۵

#نماهنگ ویژه به یاد حاج قاسم#شهید_قاسم_سلیمانی#شهید#بسیج#سپا...

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید

#بہ_رسم_رفاقت_دعای_شهادت#سپاه #بسیج #پاسدار #شهدا #شهید

شهدا
۶

شهدا

همسر #شهید_سعيد_کمالی : پیکر همسرم پس از #تفحص به کشور بازگش...
۴

همسر #شهید_سعيد_کمالی : پیکر همسرم پس از #تفحص به کشور بازگش...

digikala