پیمانه (۶ تصویر)

به یک #پیمانه با #ساقی چنان بستیم پیمان را
که تا هستیم بشناس...

به یک #پیمانه با #ساقی چنان بستیم پیمان را که تا هستیم بشناس...

راهکارهای زندگی موفق در جزء هشتم قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_...

راهکارهای زندگی موفق در جزء هشتم قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_...

به لبهایم مزن قفل #خموشیکه در دل #قصه ای ناگفته دارمز پایم ب...
عکس بلند

به لبهایم مزن قفل #خموشیکه در دل #قصه ای ناگفته دارمز پایم ب...

, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟بی قصّه دل خود را ، #افس...
۲

, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟بی قصّه دل خود را ، #افس...

چند لحظه ای با من بمان ...          امشب #دلم دیوانه است ......
۲

چند لحظه ای با من بمان ... امشب #دلم دیوانه است ......