پیمان_قانع (۲ تصویر)

یک نفر بلند فریاد میزند : سی ثانیه تا آنتن... یعنی سی ثانیه تا آخرین قابی که از تو می بینم و بعد مثل نورچشمی ها بدرقه ات میکنم . یعنی قرار است یکسال دیگر ...

یک نفر بلند فریاد میزند : سی ثانیه تا آنتن... یعنی سی ثانیه تا آخرین قابی که از تو می بینم و بعد مثل نورچشمی ها بدرقه ات میکنم . یعنی قرار است یکسال دیگر منتظر بمانم تا تو از راه برسی ،برایم قصه بگویی ، چه تلخ و چه ...

دلتنگ میشویم برای #محمد_پیوندی ، برای سرپرست تیم سوژه یابی ، برای این مهربانِ همیشه ی ماه عسل که هیچ گاه راضی نشدیم کسی جز او تندیس مان را به قهرمان مان تقدیم کند ...

دلتنگ میشویم برای #محمد_پیوندی ، برای سرپرست تیم سوژه یابی ، برای این مهربانِ همیشه ی ماه عسل که هیچ گاه راضی نشدیم کسی جز او تندیس مان را به قهرمان مان تقدیم کند ... دلتنگ میشویم برای #حامد_میرفتاحی ، برای بهترین تدوین گری که مشهور است به کار زیاد ...