چرا (۱۹۱ تصویر)

#چرا سمیرا و جمیل و ابوساطور پیشش کار نمیکنن اخه
۶۰

#چرا سمیرا و جمیل و ابوساطور پیشش کار نمیکنن اخه

تأییدات علمی روایی

تأییدات علمی روایی

واقعا #چرا!؟#تمدن_غرب #آمریکا#حقیقت_غرب

واقعا #چرا!؟#تمدن_غرب #آمریکا#حقیقت_غرب

واقعا #چرا!؟!؟؟!#آمریکا #تمدن_غرب

واقعا #چرا!؟!؟؟!#آمریکا #تمدن_غرب

#چرا فضای مجازی #فیلتر #حقارت #تورم #استعمار #استثمار #چین #...

#چرا فضای مجازی #فیلتر #حقارت #تورم #استعمار #استثمار #چین #...

#چرا همیشه همه چیز با هم به هم می ریزد؟ نمی شود بدی ها یکی ی...
۲

#چرا همیشه همه چیز با هم به هم می ریزد؟ نمی شود بدی ها یکی ی...

#چرا بعضیا موفقیت رو توی دکتر،مهندس شدن میبینن؟!جامعه ک نگفت...
۴

#چرا بعضیا موفقیت رو توی دکتر،مهندس شدن میبینن؟!جامعه ک نگفت...

👈 " حق نفقه در دوران عقد"میان حق نفقه و تمکین زن از مرد رابط...
۱

👈 " حق نفقه در دوران عقد"میان حق نفقه و تمکین زن از مرد رابط...

#بازار‌کیان‌اهواز #چرا ب خودمون رحم نمیکنیم آخهینی اینقد جون...
۱۰۷

#بازار‌کیان‌اهواز #چرا ب خودمون رحم نمیکنیم آخهینی اینقد جون...

#چرا -قرآن- عربی- است!؟
۱

#چرا -قرآن- عربی- است!؟

#چرا دوستم دارے؟+چون تو تنها کسی هستے که میتونےبعد از اینکه ...

#چرا دوستم دارے؟+چون تو تنها کسی هستے که میتونےبعد از اینکه ...