چهارشنبه‌های‌امام‌رضایی (۲ تصویر)

بامٺ بلند باد ڪھ دلٺنگے اٺ مرا...از هر چھ غیر ٺو بیزار ڪرده ...
۱

بامٺ بلند باد ڪھ دلٺنگے اٺ مرا...از هر چھ غیر ٺو بیزار ڪرده ...

امروز بر اين گداي آستانت صدقھ بدھ ؛درڪ عبارت " رِضـاً بِ رضا...

امروز بر اين گداي آستانت صدقھ بدھ ؛درڪ عبارت " رِضـاً بِ رضا...