چیستا_یثربی (۲۸۶ تصویر)

خیلي وقتا آدم نمي دونه چه مرگشه.دلش مي خواد درباره ش با یکي ...

خیلي وقتا آدم نمي دونه چه مرگشه.دلش مي خواد درباره ش با یکي ...

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب‌ترین زمان و غریب‌ترین مک...
۴

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب‌ترین زمان و غریب‌ترین مک...

تو نباشی؛ چرا دو صندلی؟!تو نباشی؛ چرا دو پنجره؛ دو تخت؟!.......

تو نباشی؛ چرا دو صندلی؟!تو نباشی؛ چرا دو پنجره؛ دو تخت؟!.......

‏برای رسیدن به توراه نمی‌روم، پرواز می‌کنمنمی‌نویسمکلمه اختر...

‏برای رسیدن به توراه نمی‌روم، پرواز می‌کنمنمی‌نویسمکلمه اختر...

برای رسیدن به تو راه نمی‌روم پرواز می‌کنم نمی‌نویسمکلمه اختر...

برای رسیدن به تو راه نمی‌روم پرواز می‌کنم نمی‌نویسمکلمه اختر...

دلم برای تو تنگ است و این را نمی توانم بگویم مثل باد که از پ...

دلم برای تو تنگ است و این را نمی توانم بگویم مثل باد که از پ...

آن قدر جای خالیت اینجاست،که کنارم دراز می کشد،برایم قصه میگو...

آن قدر جای خالیت اینجاست،که کنارم دراز می کشد،برایم قصه میگو...

برای رسیدن به تو راه نمیروم، پرواز میکنم#چیستا_یثربی

برای رسیدن به تو راه نمیروم، پرواز میکنم#چیستا_یثربی

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب ترین زمان و غریب ترین مک...

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب ترین زمان و غریب ترین مک...

می ترسم نتوانم بگویم...تمام کلماتِ جهان را به آب می ریزممثل ...

می ترسم نتوانم بگویم...تمام کلماتِ جهان را به آب می ریزممثل ...

...دلم برای تو تنگ استو این را نمی‌توانم بگویم!مثل باد که از...

...دلم برای تو تنگ استو این را نمی‌توانم بگویم!مثل باد که از...

عشق...مثل رد دست تو روی هواست...نمی توانم به کسی ثابتش کنم.....

عشق...مثل رد دست تو روی هواست...نمی توانم به کسی ثابتش کنم.....

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب ترین زمان و غریب ترین مک...
۵

به تو فکر می‌کنم و تو همیشه در عجیب ترین زمان و غریب ترین مک...

چهارده ساله که بودم‌؛ عاشق پستچی محل شدم‌. خیلی تصادفی رفتم ...
۱

چهارده ساله که بودم‌؛ عاشق پستچی محل شدم‌. خیلی تصادفی رفتم ...

از تو تا من فاصله ای نبودازمن تا جهان ؛ فرسنگها...تو جهان و ...

از تو تا من فاصله ای نبودازمن تا جهان ؛ فرسنگها...تو جهان و ...

همیشه بخشی از آدم جایی جا می ماندآدم میروداما بخش مهمی از او...
۲

همیشه بخشی از آدم جایی جا می ماندآدم میروداما بخش مهمی از او...

تو نباشی،مثل این است که واردِ بهشت شوی؛خدا رفته باشد... #چیس...

تو نباشی،مثل این است که واردِ بهشت شوی؛خدا رفته باشد... #چیس...