کشتی_یونانی (۲ تصویر)

چه رفته است که امشب سحر نمی آیدشـب  فـراق  بـه  پایان  مگـر ...

چه رفته است که امشب سحر نمی آیدشـب فـراق بـه پایان مگـر ...

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...

غروب این جزیره:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_...