کفی_حربا (۲ تصویر)

🌄 ویروس کرونا که این جهان حدود ۸میلیارد نفری را به هم ریخته ...
۳

🌄 ویروس کرونا که این جهان حدود ۸میلیارد نفری را به هم ریخته ...

لب اگر باز کنم سرّ مگو می ریزدمی روم گریه کنم چشم فرو می ریز...
۲

لب اگر باز کنم سرّ مگو می ریزدمی روم گریه کنم چشم فرو می ریز...