نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کوردی_ (۱ تصویر)

#کوردی_ #ئیشق 🌹 🍃 وەڪ #ئاگر وایە 🌹 🍃 ڪەسانی ئاقڵ 🌹 🍃 خۆیانی 🌹 🍃 لەبەر #گەرم 🌹 🍃 ئەڪەنەوە 🌹 🍃 ڪەسانی 🌹 🍃 گەوجیش 🌹 🍃 خۆیان ئەسووتێنن #فارسی عشق همچون آتش ...

#کوردی_ #ئیشق 🌹 🍃 وەڪ #ئاگر وایە 🌹 🍃 ڪەسانی ئاقڵ 🌹 🍃 خۆیانی 🌹 🍃 لەبەر #گەرم 🌹 🍃 ئەڪەنەوە 🌹 🍃 ڪەسانی 🌹 🍃 گەوجیش 🌹 🍃 خۆیان ئەسووتێنن #فارسی عشق همچون آتش می‌مونه که افراد عاقل خودشون رو باهاش گرم میکنن و افراد نادان خودشون رو می‌سوزانن ...