نسخه وب بازار مستقیم

کپی_ممنوع (۹۱۴ تصویر)

#کپی_ممنوع ‏دور و بر ما پر از آدماییه که

#کپی_ممنوع ‏دور و بر ما پر از آدماییه که "تصور میکنن" همه چیز رو میدونن، آدمایی که واسه هر مشکلی نسخه ای دارن، آدمایی که بیشتر حرف میزنن و کمتر گوش میدن، حق بجانب هستن و همیشه انتظار دارن دیگران بهشون احترام بذارن، آدمایی که در نقش منتقد جامعه ظاهر ...

••✨- ιт’ѕ вeттer тo вe real тнan тo вe perғecт. - واقعی بودن بهتر از بے نقص بودنه. #۰۴۰۷ #پست_شاد #کپی_ممنوع

••✨- ιт’ѕ вeттer тo вe real тнan тo вe perғecт. - واقعی بودن بهتر از بے نقص بودنه. #۰۴۰۷ #پست_شاد #کپی_ممنوع

𖤐⃟🥀••With great affection, the flowers thistle از محبت زیادے ، گل ها خار میشوند..:) #عکس_نوشته #خاص #جذاب #کپی_ممنوع #دختر #غمگین

𖤐⃟🥀••With great affection, the flowers thistle از محبت زیادے ، گل ها خار میشوند..:) #عکس_نوشته #خاص #جذاب #کپی_ممنوع #دختر #غمگین

𖤐⃟🥀••𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑙 𝑘𝑛𝑖𝑓𝑒 𝐼𝑡 𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛’𝑡 𝑐𝑢𝑡 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡’𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑙𝑦 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑓𝑢𝑙 دلتنگے مثل چاقوے ڪُند میمونه ، نمیبُره ولے بشدت دردناڪ𖤐⃟💫 #عکس_نوشته #خاص #جذاب #کپی_ممنوع #دختر #غمگین

𖤐⃟🥀••𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑙 𝑘𝑛𝑖𝑓𝑒 𝐼𝑡 𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛’𝑡 𝑐𝑢𝑡 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡’𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒𝑙𝑦 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑓𝑢𝑙 دلتنگے مثل چاقوے ڪُند میمونه ، نمیبُره ولے بشدت دردناڪ𖤐⃟💫 #عکس_نوشته #خاص #جذاب #کپی_ممنوع #دختر #غمگین