1

#گاهی وقتا... #love #عاشقانه #تکست_خاص #دخترونه #تکست_ناب #خ...

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشودگاهی نمیشود که نمیشود که نمیشو...

🇦🇺 Be #patient#Sometimes you have to go through the worst to...

17

#گاهیناشناسم https://harfeto.timefriend.net/16146409672606

گاهی باید #گریست از ته #دل#گاهی باید خود را #برداشت و بردبای...

309

#گاهی نیاز داریم بی خیال شویم ،بی خیال گذشته ،بی خیال آینده ...

گاهی وقتا ....یونا

#گاهی فقط بی‌خیال باش...وقتی قادر به تغییر بعضی چیزها نیستی؛...

#گاهی شکی بی دلیل میشود آفت یک رابطه ی چند ساله...اعتماد یکد...

19

#گاهی وقتا باید یه نقطه بذاریباز شروع کنی باز بخندی باز بجنگ...

21

#گاهی وقتا باید یه نقطه بذاریباز شروع کنی باز بخندی باز بجنگ...