نسخه وب بازار مستقیم

یابو (۱ تصویر)

️توهین یکی از کاربران به سردار قاسم سلیمانی باعث شد که در چندساعت گذشته کاربران بسیاری با هشتگ #من_عاشق_قاسم_سلیمانی_هستم به حمایت از سردار قاسم سلیمانی بپردازند 🔸 البته منم اگه عاشق داعش بودم و سردار ...

️توهین یکی از کاربران به سردار قاسم سلیمانی باعث شد که در چندساعت گذشته کاربران بسیاری با هشتگ #من_عاشق_قاسم_سلیمانی_هستم به حمایت از سردار قاسم سلیمانی بپردازند 🔸 البته منم اگه عاشق داعش بودم و سردار سلیمانی نابودش میکرد ، قطعا عصبانی میشدم و علیه سردار سلیمانی هشتگ میزدم و فحش ...