یازده_مـــاه_گذشت (۱ تصویر)

دل ندارم که به معشوق زمینــے بدهمدل من گوشه صحنت بخدا جاماند...
۰

دل ندارم که به معشوق زمینــے بدهمدل من گوشه صحنت بخدا جاماند...