nctdreem (۲ تصویر)

‏عشق قابل پیش بینی نیست گاهی دلت را آدمی با خود می برد که اصلا فکرش را نمی کردی و گاهی کسی ترکت می کند که نفسش بند می آمد از نبودنت...! #renjun #nctdreem ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ ...

‏عشق قابل پیش بینی نیست گاهی دلت را آدمی با خود می برد که اصلا فکرش را نمی کردی و گاهی کسی ترکت می کند که نفسش بند می آمد از نبودنت...! #renjun #nctdreem ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌

آرزو داشتم بعضے آدمارو یڪم قبل‌تر بعضیارو یڪم بعد‌تر و بعضیارو هرگز براے همیشہ نمےدیدم... #renjun #nctdreem

آرزو داشتم بعضے آدمارو یڪم قبل‌تر بعضیارو یڪم بعد‌تر و بعضیارو هرگز براے همیشہ نمےدیدم... #renjun #nctdreem