hastm


👇👇👇پائین 👇👇👇
دوست داشتن یک فرد ، زیباست . اما اگر در جواب این دوست داشتن ، هیچ تحویل نگیرید چه میکنید ؟ کلافه میشوید نه ؟ سرد میشوید نه ؟ غرورتان نابود میشود نه ... ؟
حالا تصور کنید یک گل را دوست دارید . هر روز به او آب میدهید ، مراقب هستید تا پژمرده نشود . در جواب چه میگیرید ؟ هیچ ! گل به شما میگوید من هم دوستت دارم ؟! یا تشکر میکند بابت اینکه دوستش دارید ؟ نه ... ! اما از او ناراحت نمیشوید ، زیرا دوست داشتن او و حسی که نسبت به او دارید ، باعث میشود حال خودتان خوب باشد .
در اصل شما گل را بی توقع و بی منت دوست دارید ...
میبینید ؟ دوست داشتن بی انتظار ، حال آدم را خوب میکند . پس چرا افراد را به همین صورت دوست نداشته باشید ؟ چرا توقع داشته باشید که در جواب علاقه تان ، عشق و علاقه تحویل بگیرید ؟

من افراد دل خواه را ، بی توقع و بی منت دوست دارم . حتی اگر بدانم من را به حد کافی دوست ندارند ، ناراحت نمیشوم . زیرا درک کرده ام که علاقه من نسبت به آنها ، حال خودم را بهتر میکند . پس چرا با توقع و انتظار ، این حال خوب را از بین ببرم ؟ اصلا چه بالاتر از اینکه آنها در زندگی من هستند که من دوستشان داشته باشم ؟ دوست داشتن آنها ، حال مرا بهتر میکند ، چه بهتر از این برای من ... ؟

اینها را نوشتم و با شما قسمت کردم ، تا شاید شما هم از این به بعد ، افراد را بی توقع دوست داشته باشید . امتحانش کنید ... قطعا حال تان بهتر میشود . انتظار و توقع نداشتن ، یکی از دلایل اصلی حال خوب من است . شما هم این حال خوب را تجربه کنید ...💕
وامااین متن زیرراهم بدنیست بخونید
آدمهای عقده ای کم نیستند....
آدمهای عقده ای آدمهایی هستند که عقده حقارت در گلویشان به غده سرطانی بدخیمی تبدیل شده و برایشان اعتماد به نفس کاذب به ارمغان آورده است.
آدم های عقده ای آدم هایی هستند که جای بهتر از دنیای مجازی برای خالی کردن عقده هایشان ندارند و در دنیای واقعیشان بسیار ضعیفند.
آدمهای عقده ای آدمهایی هستند که می خواهند خود را بزرگ و مهم نشان دهند برای کسی که پشیزی برایشان ارزش قائل نیست.
آدمهای عقده ای همیشه در پی فرصتی هستند که داغ دل خود را به بهای خون کردن دل دیگری رفع و رجوع کنند.
آدمهای عقده ای بازی با احساس دختران را دوست دارند ، ریاکار و چندچهره اند ،خود را از دیگران بالاتر میدانند ، چشم چرانند ، چاپلوس و متملق.
آدمای عقده ای دروغ گو هستند ، سعی میکنند اعتماد همه را جلب کنند ، دورو و تفرقه انداز هستن ، قدرنشناس اند ، فقط میتوانند حرف بزنن و ادعا...پای عمل ندارند ، و درآخر آدمانی پوچ و توخالی بیش نیستند
به امید روزی که هیچ انسان عقده ای رو زمین نباشه ....
+ تقدیم به اونایـــی کــه خــعلی عقــده ای هستنـــد !!!