havayhava

havayhava

افق تاریک
دنیا تنگ
نومیدی توان فرساست
می دانم
ولیکن ره سپردن در سیاهی
رو به سوی روشنی زیباست
می دانی
به شوق نور در
ظلمت قدم بردار
به این غم های جان آزار دل مسپار
که مرغان گلستان زاد
که سرشارند از آواز آزادی
نمی دانند هرگز لذت و ذوق رهایی را
و رعنایان تن در تورپرورده
نمی دانند در پایان تاریکی شکوه روشنای را...!

درد بی درمان
۲

درد بی درمان

کنارغریوم
۳

کنارغریوم

مادر جانم
۱

مادر جانم

دوراهی عشق
۲

دوراهی عشق

رهروان مادر

رهروان مادر

مهربانی

مهربانی

به نام مادر

به نام مادر

نوکر تبارعلی
۲

نوکر تبارعلی

دکلمه های خودم سهیلا
۱

دکلمه های خودم سهیلا

الحمدالله که مادرمی

الحمدالله که مادرمی

یاداموز

یاداموز

دل شکستن

دل شکستن

جان دلم
۱

جان دلم

دکلمه خوانی سهیلابختیاری
۴

دکلمه خوانی سهیلابختیاری