حسين

hbf

هنوز روی خاکم یادم نمیکنند
وای به حال روزی که خاکم کنند...

سلام به همه بچه هاي با مرام ويس ميخاستم ازتون خدافظي بگيرم و...

سلام به همه بچه هاي با مرام ويس ميخاستم ازتون خدافظي بگيرم و...

چي بگم؟
۱

چي بگم؟

آخه تا اين حد؟؟؟!!!
۱

آخه تا اين حد؟؟؟!!!

خدايا آرزوهايم كجاست؟

خدايا آرزوهايم كجاست؟

فاصله گوشيتو كم و زياد كن
۴

فاصله گوشيتو كم و زياد كن

فاصله گوشيتو كم و زياد كن چي ميبيني؟
۳

فاصله گوشيتو كم و زياد كن چي ميبيني؟

از طرف من به همه
۱

از طرف من به همه

كدوم آهنگش رو بيشتر دوس داري؟
۱۲

كدوم آهنگش رو بيشتر دوس داري؟