اون دور دورا

اون دور دورا

اینجا دلی تنگ است آنجا را نمیدانم..اینجا هوا ابریست آنجا را ...

اینجا دلی تنگ است آنجا را نمیدانم..اینجا هوا ابریست آنجا را ...

پسرم یهویی

پسرم یهویی

حال من حال و روز خوبی نیستخسته ام، خسته، او نمی فهمداین طبیع...

حال من حال و روز خوبی نیستخسته ام، خسته، او نمی فهمداین طبیع...

دو ســه خط شــعر نوشتم کـه تـو آغاز شویبیش از ایــن غنچه نما...

دو ســه خط شــعر نوشتم کـه تـو آغاز شویبیش از ایــن غنچه نما...

ما پرسپولیسی نیستیم که تنها افتخارمان زدن ۶ گل به سرور و سال...
۱

ما پرسپولیسی نیستیم که تنها افتخارمان زدن ۶ گل به سرور و سال...

کاش میشد بی کسی را چاره کرد                            دفترد...

کاش میشد بی کسی را چاره کرد                            دفترد...

دیزاین قرمز

دیزاین قرمز

دیزاین ابی

دیزاین ابی

طوسی طلایی

طوسی طلایی

دیزاین شیک و دوست داشتتی دیزاین فیروزه ای

دیزاین شیک و دوست داشتتی دیزاین فیروزه ای

دیزاین شیک با ترکیبی خوشکل

دیزاین شیک با ترکیبی خوشکل

طراحی مشکی و کرم

طراحی مشکی و کرم

طراحیسفید فانتزی

طراحیسفید فانتزی

دیزاین قرمز مشکی

دیزاین قرمز مشکی

صورتی کرم خوشکل برای .......

صورتی کرم خوشکل برای .......

اسفند مال منه
۱

اسفند مال منه