اوا

hevae

اورفت وانتظارش باقیست
پشت قدمش عبوراشکم جاریست
ای کاش بداندکه پس ازاوعمری
درخلوت من همیشه جایش خالی