بنشینیم و بیندیشیماین همه با همبیگانهاین همه دوری و بیزاریبه...
۲۵

بنشینیم و بیندیشیماین همه با همبیگانهاین همه دوری و بیزاریبه...

از اسمان باران انا انزلنا می بارد ...... امشب برای هم دعا کن...
۹

از اسمان باران انا انزلنا می بارد ...... امشب برای هم دعا کن...

سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یاربخدای...
۱

سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یاربخدای...

امشب دعا کنیم بری همه اونهایی که ی درد گوشه قلبشون پنهونهبرا...
۲

امشب دعا کنیم بری همه اونهایی که ی درد گوشه قلبشون پنهونهبرا...

درزندگی گاهی باخته امگاهی با کسی ساخته امگاهی گریه کرده ام گ...
۱۳

درزندگی گاهی باخته امگاهی با کسی ساخته امگاهی گریه کرده ام گ...

دوباره حالمان خوب می شوددوباره بلند بلند و بدون ترس خواهیم خ...
۲۴

دوباره حالمان خوب می شوددوباره بلند بلند و بدون ترس خواهیم خ...

یادت نرود همیشه فردایی هستدرقلب کویر اب گوارایی هستگرموج زند...
۷

یادت نرود همیشه فردایی هستدرقلب کویر اب گوارایی هستگرموج زند...

و تو پناهی .....
۸

و تو پناهی .....

یکی از موندگارترین هدیه هایی که می تونیم به خودمون بدیم اینه...
۸

یکی از موندگارترین هدیه هایی که می تونیم به خودمون بدیم اینه...

الهی که غم و غصه هاتون هیزم اتش چهارشنبه سوری باشهتنتون سلام...
۳۳

الهی که غم و غصه هاتون هیزم اتش چهارشنبه سوری باشهتنتون سلام...

این روز ها تنها چیزی که حال مرا خوب می کندیک جرعه بی خیالی س...
۴۷

این روز ها تنها چیزی که حال مرا خوب می کندیک جرعه بی خیالی س...

خدای مهربونمهرکی امشب فکرش درگیرهارامش به دلش بنداز🌸
۱۵

خدای مهربونمهرکی امشب فکرش درگیرهارامش به دلش بنداز🌸

کاش همه چیز به وقتش برات اتفاق بیوفتههمون موقع که ذوقشو داری...
۳

کاش همه چیز به وقتش برات اتفاق بیوفتههمون موقع که ذوقشو داری...

و خدایی که در این نزدیکیمیزند لبخندی به تمام گره‌هایی کهتصور...
۱۲

و خدایی که در این نزدیکیمیزند لبخندی به تمام گره‌هایی کهتصور...

بدترین حالتِ ماجرا این است کهطاقتمان تمام شود و به روی خودما...
۵

بدترین حالتِ ماجرا این است کهطاقتمان تمام شود و به روی خودما...