فقط تتلو نریده بود ب لنگیا که اونم انجام شد:face_with_tears_...
۴

فقط تتلو نریده بود ب لنگیا که اونم انجام شد:face_with_tears_...

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgwکانال لنگ...
۲

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgwکانال لنگ...

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw تاجیا بی...
۱

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw تاجیا بی...

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw لنگی سوز...
۳

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw لنگی سوز...

کانال لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguh...
۱

کانال لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguh...

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgwکانال لنگ...
۳

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgwکانال لنگ...

کیمیا علیزاده در آخرین باری که لنگ قهرمان شد
۲

کیمیا علیزاده در آخرین باری که لنگ قهرمان شد

کانال لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguh...
۲

کانال لنگی سوز https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguh...

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw کانال لن...
۱

https://telegram.me/joinchat/CcXc3D_CP_gSxguhzgvOgw کانال لن...

ب همین سادگیا نیست از تو دل کندن و دوری...https://telegram.m...
۱

ب همین سادگیا نیست از تو دل کندن و دوری...https://telegram.m...

بدبخت لنگی سه فصل پیش سجده بقا به جا آوردی یادت رفته...
۶

بدبخت لنگی سه فصل پیش سجده بقا به جا آوردی یادت رفته...

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوزhttps://telegram.me/...
۲

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوزhttps://telegram.me/...

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوزhttps://telegram.me/...

کانال عاشقان اس اس و فوق العاده لنگی سوزhttps://telegram.me/...

به افتخارات بی شمار لنگیونشروع بد استقلال تو لیگ هم اضافه شد
۵

به افتخارات بی شمار لنگیونشروع بد استقلال تو لیگ هم اضافه شد

هنوز اوله راهه با یه برد تیم راه میفته, بلند شو مرد بزرگ

هنوز اوله راهه با یه برد تیم راه میفته, بلند شو مرد بزرگ

سر انجام پس کش و قوس های فراوان لنگیا به این نتیجه رسیدند که...
۵

سر انجام پس کش و قوس های فراوان لنگیا به این نتیجه رسیدند که...

اینم برگردونید دیگه بیچاره بی تیم شده به التماس افتاده
۳

اینم برگردونید دیگه بیچاره بی تیم شده به التماس افتاده