ققنوس

huaweiy300

دل تنگ خویش
این روزا خیلی تنهام.... خیلی داغونم
هست کسی که مثل من دلش نه برای هرکسی
نه برای عشقی
نه برای جایی...
نه برای چیزی
بلکه دلش
برای خودش تنگ شده

برای خودخودش!!!!!!!!

امتیاز
406320
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
233

ارکیده

10

ارکیده

1

ارکیده کله میمون دروسط

1

ارکیده طوطی

1

ارکیده کله میمونی

ارکیده کودک قنداق پیچ

ارکیده کودک قنداق پیچ

ارکیده چکشی

1

ارکیده مرغابی

ارکیده فرشته

2

ارکیده

2

ارکیده

1

ارکیده

2

ارکیده بالرین

2

ارکیده

گل ارکیده