ققنوس

huaweiy300

دل تنگ خویش
این روزا خیلی تنهام.... خیلی داغونم
هست کسی که مثل من دلش نه برای هرکسی
نه برای عشقی
نه برای جایی...
نه برای چیزی
بلکه دلش
برای خودش تنگ شده

برای خودخودش!!!!!!!!

ارکیده
۲۳۳

ارکیده

ارکیده
۱۰

ارکیده

ارکیده کله میمون دروسط
۱

ارکیده کله میمون دروسط

ارکیده

ارکیده

ارکیده طوطی
۱

ارکیده طوطی

ارکیده کله میمونی
۱

ارکیده کله میمونی

ارکیده کودک قنداق پیچ

ارکیده کودک قنداق پیچ

ارکیده کودک قنداق پیچ

ارکیده کودک قنداق پیچ

ارکیده چکشی

ارکیده چکشی

ارکیده

ارکیده

ارکیده مرغابی
۱

ارکیده مرغابی

ارکیده فرشته

ارکیده فرشته

ارکیده

ارکیده

ارکیده
۲

ارکیده

ارکیده
۲

ارکیده

ارکیده
۱

ارکیده

ارکیده بالرین
۲

ارکیده بالرین

ارکیده
۲

ارکیده

ارکیده

ارکیده

گل ارکیده

گل ارکیده