iran___31

بی حس مثه گوی معلق در هوا

لایک خواستی کامنت بزار

اندر سر ما عشق تو پا میکوبد🤪♥️

اندر سر ما عشق تو پا میکوبد🤪♥️

تو چه دانی که در این سینه چه ها میگذرد

تو چه دانی که در این سینه چه ها میگذرد

چنان دستم تهی گردیده از گرمای دستانت که این یخ کرده را از بی کسی

چنان دستم تهی گردیده از گرمای دستانت که این یخ کرده را از بی کسی "ها" می کنم هر شب...