𝘴𝘶𝘯𝘴𝘦𝘵.

itssunset

متنفر‌از‌هر‌کصخل‌درو‌برم:|

امتیاز
20670
دنبال کننده
94
دنبال شونده
182

𝘐'𝘮 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘳 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦 𝘸𝘦 𝘳 𝘧𝘰𝘳𝘦𝘷𝘦𝘳من برای تو و تو برا...

𝘐'𝘮 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘳 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦 𝘸𝘦 𝘳 𝘧𝘰𝘳𝘦𝘷𝘦𝘳من برای تو و تو برا...