امتیاز
212080
دنبال کننده
1867
دنبال شونده
178
1

:pensive_face::pensive_face:

4

دلم خیلی برات تنگ شده باباجونم, :pensive_face::pensive_face:...

1

باهوشا جواب بدین

3

یه کیک خیلی خوش طعم, باچندتاشمع روشنیکی به نیت تو یکی ازطرف ...

3

خدا ایجورادمارونصیب شماهم بکنه, :face_with_tears_of_joy::fac...

2

هیچ دیگ خواب ازسرشون میپرع دیگ خابم نمیرن

2

من برگشتم, :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_fac...

3

کیک تولد برای عشق عمه

کیک تولد داداش گلم

کیک تولد برای عزیزای دلم ،داداش گلم و عشق عمه :face_throwing...

3

سفارش کیک خانگی ،تولد

سفارش کیک خانگی ،عروسی

سفارش کیک خانگی ،به مناسبت روزمادر

سفارشی کیک خانگی ،سالگردازدواج

عاشق ترین زن جهان را میگویم نامش مادرست مامان جونم دوستت دار...